ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

     Αφορά στην αύξηση του όγκου των κυττάρων του φυτού (υπερτρροφία) ή στον υπερβολικό
     πολλαπλασιασμό τους (υπερπλασία).