Προϊόντα
Εταιρεία
Υπηρεσίες - Υδροδημιουργίες, βραχόκηποι
Υπηρεσίες - Φωτισμός
Υπηρεσίες - Ταρατσόκηποι
Υπηρεσίες - Συντήρηση
Υπηρεσίες - Κατασκευή
Υπηρεσίες - Μελέτη, Σχεδιασμός
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ικανοποιητικό έργο πρασίνου δεν είναι μόνο αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού και κατασκευής αλλά και
σωστής συντήρησης. Η συντήρηση πραγματοποιείται από συνεργείο με εξειδικευμένους γεωπόνους και
κηποτέχνες, εφοδιασμένους με άρτιο εξοπλισμό. Η συνεχής επικοινωνία μας με τον πελάτη και η εφαρμογή
σταθερού προγράμματος μας βοηθάει να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε πρόκληση
εμφανιστεί. Η  εταιρεία Garden΄s by alexis skoyrlis δεσμεύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό συντήρησης του έργου
πρασίνου, το πλήθος των εργασιών που πρέπει να εφαρμοστούν και φυσικά την ευρωστία του.
Η συντήρηση του έργου πρασίνου περιλαμβάνει:

• Κοπή, ξάρισμα και αερισμός του χλοοτάπητα.
• Κλάδεμα των φυτών ανά εποχή και ανάλογα με τις ανάγκες τους.
• Ξεχορτάριασμα του κήπου.
• Φύτευση εποχιακών φυτών.
• Έλεγχος και προγραμματισμός αυτομάτου ποτίσματος ανά εποχή.
• Αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών και του χλοοτάπητα με βιολογικά
  σκευάσματα.
• Προληπτική και επεμβατική λίπανση των φυτών και του χλοοτάπητα.
• Εμπλουτισμός του χώματος με κατάλληλες οργανικές ουσίες.
• Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που
  προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.
Δείτε φωτογραφίες
Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή
Συντήρηση
Ταρατσόκηποι
Φωτισμός
Υδροδημιουργίες
Βραχόκηποι